عرضه بذر تره در بازار

چه زمانی بذر تره باکیفیت و درجه یک در بازار موجود است و از کجا باید بذر تره درجه یک را تهیه کرد؟ به کجا برای اطلاع یافتن از عرضه و کاشت تره مراجعه کنیم؟
برای عرضه بذر تره در بازار به چه عواملی باید توجه کنیم؟ چطور بازار عرضه بذر تره را کنترل کنیم؟ بهترین محل عرضه بذر تره کجاست؟ آیا تاکنون به این سوالات فکر کرده ای برای یافتن جواب این سوالات به کجا مراجعه کنید بله یکی از راههای یافتن جواب مراجع به نمایندگی¬ها و شرکتهای مربوطه است.