کاشی و سرامیک برج که با اهالی خانه سخن می گوید

هم نقاشی چینی و هم نقاشی کاشی و سرامیک برج اهمیت زیادی به ترکیب بندی می دهند و این ویژگی نیز یک ویژگی مهم متفاوت از نقاشی غربی است. هنگام کشیدن نقاشی، هم نقاشی چینی و هم در نقاشی سرامیک از روش پرسپکتیو پراکنده برای طراحی استفاده می کنند.

روش پرسپکتیو پرسپکتیو ویژگی متفاوتی بین نقاشی چینی و نقاشی غربی است، یعنی تعداد زیادی نقاط پرسپکتیو متحرک روی عکس وجود دارد. که می تواند ترکیب را متعادل و سرشار از معنویت کند.

پرسپکتیو پراکنده را می توان به طور کامل در اثر هنری نقاشی چینی و نقاشی سرامیک و کاشی منعکس کرد، که همچنین می تواند تضمین کند که ترکیب نقاشی چینی می تواند در ترکیب نقاشی سرامیک و کاشی اعمال شود.

فضای خالی تکنیک کلیدی برای انعکاس محتوای تصویر در نقاشی چینی است.محتوای اصلی ایجاد تعادل در ترکیب بندی و دادن تخیل کافی به بیننده برای افزایش درک هنری از تصویر است. عملکرد فضای خالی در حال حاضر به طور کامل در نقاشی های چینی برای به تصویر کشیدن چهره ها، مناظر و مناظر استفاده می شود که می تواند جذابیت تصاویر را افزایش دهد.

وقتی روش فضای خالی برای نقاشی های سرامیکی به کار می رود، نقش مهمی در ارتقای هنر نیز دارد. از نقاشی های سرامیکی فضای خالی نه تنها می تواند به نقاشی سرامیک و کاشی حس مفهوم هنری بدهد، بلکه هنر نقاشی سرامیک را نیز افزایش می دهد.

استفاده علمی از فضای خالی می تواند جذابیت نقاشی ها را تا حد زیادی افزایش دهد و در نتیجه هنر نقاشی های سرامیکی را افزایش دهد.نقاشی چینی فقط یک هنر سنتی نقاشی است، اما نقاشی سرامیک یک هنر تزئینی است، از نظر این موقعیت، این دو با هم متفاوت هستند.

اما اکنون در روند بهبود مستمر نقاشی سرامیک، تعداد زیادی از ویژگی های هنری نقاشی چینی به عاریت گرفته شده است، بنابراین نقاشی چینی و نقاشی سرامیک و کاشی به عنوان هنر سنتی چین، شباهت هایی در ترکیب بندی و سبک نقاشی دارند.

بیان خطوط. و قلم مو و جوهر برای توصیف صحنه استفاده می شود تا جذابیت هنر را افزایش دهد و سپس قلمرو معنوی هنر سنتی چین را تعالی بخشد و تجربه زیبایی را برای بیننده به ارمغان بیاورد. استفاده از ترکیب نقاشی چینی در نقاشی سرامیک بسیار امکان پذیر است.